d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aپاینده پرسید 11 ماه قبل
با چند نفر در یک ملک مشاعی شریک می باشم اما نسبت به ملکم سند مالکیت معارض صادر شده است آیا می توانیم درخواست افراز ملک مشاعی را نماییم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 11 ماه قبل

تا زمانی که از ملک رفع تعارض نگشته است , امکان افراز ملک مشاعی وجود ندارد .

فهرست