صداقت پرسیده شده در 5 ماه پیش
من یک پرونده دارم در قم در خصوص کالای قاچاق پارچه از گمرک ارزیابی اومده که در مهلت قانونی اعتراض کردم به ارزیابی ولی اعتراض من رو نپذیرفتند آیا می تونم فقط نسبت به ارزیابی اعتراض کنم و نسبت به رای صادره اعتراض نکنم که مشمول تخفیف باشم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

شما می توانستید چنانچه نسبت به ارزیابی کالای قاچاق اعتراض دارید اعلام نمائید در این صورت چنانچه اعتراض موجه و مستند باشد به گمرک شاکی ارسال می شود تا مجدد بررسی شود اما چنانچه در مهلت مقرر اعتراض نمودید و شعبه نپذیرفته می توانید از رای صادره تجدید نظرخواهی نمائید.

فهرست