شریعتی پرسیده شده در 5 ماه پیش
استرداد لاشه چک و سفته دعوای مالی است یا غیر مالی؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 5 ماه پیش

استرداد لاشه چک و سفته طبق بخشنامه قوه قضائیه سال 97 دعوای غیر مالی می باشد.

فهرست