جاوید پرسید 2 سال قبل
عمه من از مادربزرگم که کهولت سن دارد وبیسواد می باشد وکالت نامه گرفته است و دو دانگ خانه را به نام خود کرده است چه دعوایی می توانیم مطرح نماییم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

دعوای ابطال وکالت نامه و سند را مطرح نمایید