پرندین پرسید 2 سال قبل
چنانچه در محل موضوع حکم خلع ید، مستحدثات متعلق به محکوم علیه وجود داشته باشد می توان حکم خلع ید را اجرا نمود ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

اجرای حکم خلع ید ملازمه با قلع و قمع بنا ندارد .