d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمحمودی پرسید 12 ماه قبل
سلام وقت شما بخیر یک سوال مربط به شغلم ثبت احوال ؟

درخصوص اثبات زوجیت زمانی که زوج فوت نموده

زوجه خواهان می باشد یا خوانده : وراث متوفی می باشد یا دفتر ثبت اسناد شهرستان

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 12 ماه قبل

سلام خواندگان وراث زوج متوفی می باشند

فهرست