d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمراد بیگی پرسید 2 سال قبل
سلام: آیا برای مسدود کردن حقوق ضامن در پرونده تسهیلات بانکی به حکم قضایی نیاز است؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله بدون دستور قضایی این امر امکان ندارد برای این امر بانکها به استناد قرارداد بانکی می توانند درخواست تامین و توقیف خواسته از اموال ضامن و وام گیرنده را داشته باشند سپس با صدور حکم دادگاه اموال توقیف می شود.

فهرست