آیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟دسته بندی: پرسش های امور حسبیآیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟
مهرانگیز پرسید 2 سال قبل
آیا زن از عین اموال غیرمنقول همسر ارث می برد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر زن فقط از قیمت اموال غیرمنقول ارث می برد