d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاصغر مهاجر پرسید 1 سال قبل
آیا می توان در ادامه خلع ید ، اجرت المثل را مطالبه نمود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

سلام بله مشکلی نیست

فهرست