نبی پرسید 2 سال قبل
با سلاممغازه 28 متری را اجاره کرده ام اما بعد از اجاره متوجه شدم مغازه 16 متر است ، چه کاری می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

می توانید درخواست فسخ قرارداد اجاره را نمایید