یونس پرسید 2 ماه قبل
به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم ، موجودی حساب صادر کننده کافی نمی باشد ، چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

می توانید همان مقدار را دریافت کنید بابت مابقی وجه چک ، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نمایید یا مبلغ چک را دریافت نکنید و گواهی عدم پرداخت بابت تمام مبلغ چک دریافت نمایید .

فهرست