d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیونس پرسید 1 سال قبل
به بانک مراجعه کردم و متوجه شدم ، موجودی حساب صادر کننده کافی نمی باشد ، چه اقدامی می توانم انجام دهم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید همان مقدار را دریافت کنید بابت مابقی وجه چک ، گواهی عدم پرداخت از بانک دریافت نمایید یا مبلغ چک را دریافت نکنید و گواهی عدم پرداخت بابت تمام مبلغ چک دریافت نمایید .

فهرست