ساجدی پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا در چک های الکترونیکی جدید هر فرد به هر میزان می تواند چک بکشد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر . طبق قانون جدید هرفرد می تواند به میزان سقف مجاز اقدام به صدور چک نماید