d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشایسته پرسید 1 سال قبل
سلام. چک صیادی بابت ثمن معامله بدون درج در سامانه به فروشنده داده شده و به همین دلیل قابل برگشت یا وصول نیست به چه صورت می شود ثمن معامله را مطالبه کرد.
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید ثمن معامله ای که در قرارداد درج گردیده مطالبه نمائید و این مورد مانند موردی است که اصلا چکی بابت ثمن معامله ارائه نشده باشد.

فهرست