نوحی پرسید 2 سال قبل
با سلاماگر در چک پرداخت آن مقید به شرطی شده باشد آیا میتوان برای وصول آن به بانک مراجعه کرد ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

بله بانک نسبت به پرداخت آن اقدام می کند و نمیتوان به این بهانه از پداخت خودداری کند .