d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاه میری پرسید 1 سال قبل
با سلام

همسرم دعوای مطالبه نفقه مطرح کرده است , در چه صورت می توانم نفقه را پرداخت نکنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

در صورت اثبات عدم تمکین .

فهرست