d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aوفایی پرسید 1 سال قبل
با سلام

برای وصول چک به بانک مراجعه کردم اما بانک به علت عدم مطابقت امضاء چک , از پرداخت آن اجتناب نموده است ، در کدام مرجع می توانم طرح دعوا نمایم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با مراجعه به دادسرا می توانید دعوای کیفری و با ارائه دادخواست به دادگاه می توانید دعوای حقوقی اقامه نمایید .

فهرست