عالی پرسید 2 ماه قبل
اگر بر روی برگه چک ، پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد ، وظیفه بانک چیست ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

بانک به شرط توجهی نکرده و نسبت به پرداخت چک اقدام می نماید .

فهرست