عالی پرسید 2 سال قبل
اگر بر روی برگه چک ، پرداخت آن منوط به شرطی شده باشد ، وظیفه بانک چیست ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی پاسخ داد 2 سال قبل

بانک به شرط توجهی نکرده و نسبت به پرداخت چک اقدام می نماید .