d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسیف پرسید 1 سال قبل
قبل از اینکه پایان کار ساختمون صادر بشه من میتونم برای واحد خودم پایان کار بگیرم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اختلافی ست. برخی مراجع میپذیرند

فهرست