حسینی پرسید 2 سال قبل
سلام ، پدر بنده ملکی را در شهرستان وقف خاص کرده است و کلیه شرایط وقف هم محقق گردیده است و ملک مذکور نیز به ثبت در اداره اوقاف شهرستان رسیده است. در متن وقف نامه نوشته شد ه تولیت با واقف است و بعداز ایشان با آ قایان و ( برادران واقف و سپس اولاد ذکور است. اما در حاشیه وقف نامه با خط خود واقف تبصره ای صورت گرفته مبنی بر اینکه بعد از اینجانب تولیت کتابخانه وقفی بر عهده پسر ارشدم آقای فلانی میباشد. حال سوالاتسوال اول : واقف که پدر بنده می باشد به رحمت خدارفته است و عموها مدعی میباشند متولی این ملک آ نها هستند و بعد آ نها پسر ارشد واقف.، تفاوت متن و حاشیه در چیست ؟ و اینکه خط و امضا خود واقف است وکلیه افراد هم ذیل برگه را امضا کرده اند. و برای بر طرف شدن این مشکل باید چکار کرد و کجا مراجعه نمود.سوال دوم : آیا صرف ثبت شدن در اداره اوقاف کافی است یا باید حکم تولیت هم از اداره اوقاف شهرستان اخذ گردد؟سوال سوم عموها کلیه قفل و درب های ملک وقفی را بدوم اطلاع و اجازه و مخفیانه عوض کرده اند.
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام وقف نامه باید مطالعه و بررسی شود در فرض فرمایشات شما متولی منصوب واقف باهم تعارض دارند و ارزش متن و حاشیه اگر ممضی به امضای واقف باشد یکسان هست و نصب متولی در این صور با اداره تحقیق اوقاف مربوطه هست و کار عموهای شما غیر قانونی می باشد