بهنود پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا می توانم خانه خود را برای فرزندم که هنوز متولد نشده است است وقف نمایم ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله در صورتی که زنده متولد شود وقف صحیح می باشد .