d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرضا دلیلی پرسید 1 سال قبل
سلام . در صورتیکه یکی از شرکای ملک مشاع سهم خود را بفروشد و خریدار آن را وقف نماید و شریک اخذ به شفعه نماید آیا وقف باطل می گردد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله عقد وقف باطل خواهد شد.

فهرست