d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمیر هادی پرسید 1 سال قبل
باسلام

قصد وقف خانه خود را برای خانه سالمندان دارم آیا خودم هم می توانم جزء موقوف علیهم قرار بگیرم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله می توانید

فهرست