وقت نظارت به علت عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر به تاریخ نظارت بعدی تعیین شددسته بندی: سایر پرسش های حقوقیوقت نظارت به علت عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر به تاریخ نظارت بعدی تعیین شد
نادی پرسید 2 سال قبل
  • سلام منظور از اینکه وقت نظارت به علت عدم وصول پرونده از قاضی شعبه به دفتر به تاریخ نظارت بعدی تعیین شد به چه معناست؟ آیا قاضی حکم داده و در خواست واخواهی صورت گرفته؟ حکم اینجور مواقع چی هست؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر قاضی پرونده را مطالبه کرده تا در وقت نظارت ببیند که به لحاظ عدم وصول وقت تجدید تا پرونده واصل شود