داودی پرسید 1 سال قبل
پدرم نصف اموالش را وصیت نموده استآیا او می تواند نسبت به نصف اموال خود وصیت کند
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ می باشد و زائد بر ثلث نیازمند تنفیذ از جانب وراث می باشد