داودی پرسید 2 ماه قبل
پدرم نصف اموالش را وصیت نموده است

آیا او می تواند نسبت به نصف اموال خود وصیت کند

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ می باشد و زائد بر ثلث نیازمند تنفیذ از جانب وراث می باشد

فهرست