d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aداودی پرسید 1 سال قبل
پدرم نصف اموالش را وصیت نموده است

آیا او می تواند نسبت به نصف اموال خود وصیت کند

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر وصیت نسبت به ثلث اموال نافذ می باشد و زائد بر ثلث نیازمند تنفیذ از جانب وراث می باشد

فهرست