d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاکبری پرسید 1 سال قبل
سلام سال 89 شخصی بدون آنکه وکالت از مالک زمین داشته باشد ملک مالک را با قولنامه عادی به صورت فضولی فروخته جدیدا شخص فضول از مالک زمین بابت همین ملک وکالت فروش گرفته که در وکالت فروش هیچ اشاره ای به تنفیذ معاملات قبل نشده است آیا به صرف این وکالتنامه فروش، معامله ای که فضول قبلا به طور فضولی انجام داده است صحیح می شود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

با موخر بودن تاریخ وکالت فروش بر تاریخ قولنامه، مالک پس از آگاهی از معامله ، چنانچه وکالتنامه فروش به معامل فضول را اعطا نماید عملا بصورت ضمنی این اقدام را برای وی تجویز نموده است

فهرست