علیپور پرسید 2 سال قبل
با سلامطبق مناقصه ای که انجام شد و ما برنده مناقصه شدیم قرار شد که کارگر روزمزد شرکت دولتی را تعیین کنین و ضمانت حسن انجام کار هم داده ایم اما قبل از انعقاد قرارداد و دستمزد کارگران افزایش یافت و محاسبات ما دچار مشکل شد و نتوانستیم کار انجام دهیم الان شرکت کارفرما ضمانت حسن انجام کار را بابت خسارت وصول کرده آیا حق چنین کاری داشته است ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

با توجه به اینکه شما در عدم انجام تعهد تقصیری نداشته اید و افزایش دست مزد ناشی از اراده شما نبوده کارفرما نمی تواند نسبت به ضبظ و وصول ضمانت نامه اقدام نماید .