ابوالصدق پرسیده شده در 2 ماه پیش
در خصوص دادخواست اعلام ورشکستگی از طرف شرکت آیا باید خوانده دادستان و طلبکاران هر دو قرار گیرند؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

بله هر دو باید به عنوان خوانده در دادخواست آورده شوند

فهرست