ابوالصدق پرسید 2 سال قبل
در خصوص دادخواست اعلام ورشکستگی از طرف شرکت آیا باید خوانده دادستان و طلبکاران هر دو قرار گیرند؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله هر دو باید به عنوان خوانده در دادخواست آورده شوند