صفری پرسید 2 سال قبل
آیا حواله های غیر نقدی را می توان در بانک به عنوان وثیقه جهت اخذ ضمانت نامه ریالی به بانک سپرد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بسته به توافق بانک امکانپذیر است.