d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمینا پرسید 1 سال قبل
سلام – پدربزرگ پسرم یک دانگ از زمین خود را به نام پسر من زده است و محضر هم رفتن و رسمی هم شده ولی شوهر بنده یک دست نویس از پسرم گرفته که این یک دانگ را به پدرم می دهم ولی نه شاهدی امضا زده و نه محضر سند خورده. می خواستم ببینم این برگه اعتباری دارد و می تواند کاری بکند؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

شما بفرمائید پسرتان چند سال دارد؟ و در صورتی که محرز شود هیچگونه اجبار و اکراهی برای نوشتن این دستنوشته نداشته است و رضایت داشته است کاملا صحیح می باشد.

فهرست