وارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگردسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیوارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگر
مهتابی پرسید 2 ماه قبل
با سلام

دادگاه رای به قلع و قمع قسمتی از بنا نموده است اما به قسمت دیگر ملک نیز خسارت وارد شده است آیا می توانم می توانم از طرف مقابل خسارت دریافت کنم ؟

1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

خیر محکوم له تکلیفی به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم قطعیکه مطابق نظامات قانونی توسط مامورین اجرا شده ندارد .

فهرست