وارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگردسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیوارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگر
مهتابی پرسید 1 سال قبل
با سلامدادگاه رای به قلع و قمع قسمتی از بنا نموده است اما به قسمت دیگر ملک نیز خسارت وارد شده است آیا می توانم می توانم از طرف مقابل خسارت دریافت کنم ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر محکوم له تکلیفی به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم قطعیکه مطابق نظامات قانونی توسط مامورین اجرا شده ندارد .