وارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگردسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیوارد شدن خسارت به ملک به خاطر قلع و قمع بخشی دیگر
d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمهتابی پرسید 1 سال قبل
با سلام

دادگاه رای به قلع و قمع قسمتی از بنا نموده است اما به قسمت دیگر ملک نیز خسارت وارد شده است آیا می توانم می توانم از طرف مقابل خسارت دریافت کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

خیر محکوم له تکلیفی به جبران خسارت ناشی از اجرای حکم قطعیکه مطابق نظامات قانونی توسط مامورین اجرا شده ندارد .

فهرست