بهنیا پرسید 2 سال قبل
با سلامآیا اداره اوقاف از پرداخت هزینه دادرسی معاف می باشد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بله