محمدی پرسید 2 سال قبل
در خانه ای مستاجر هستم و شوفاژ خانه خراب شده است ، هزینه تعمیرات برعهده من می باشد یا مالک ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

برعهده مالک می باشد .