محمدی پرسید 2 ماه قبل
در خانه ای مستاجر هستم و شوفاژ خانه خراب شده است ، هزینه تعمیرات برعهده من می باشد یا مالک ؟
1 پاسخ
مدیریت کارمند پاسخ داد 2 ماه قبل

برعهده مالک می باشد .

فهرست