d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aمعنوی پرسید 1 سال قبل
با سلام

سلام اگر فردی ملکی را هبه کند و در ازای آن 6 میلیون تومان دریافت کند در حالی که قیمت ملک چندین برابر بیشتر باشد هبه معوض است ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

هبه معوض است و غیر قابل رجوع است .

فهرست