مینایی پرسید 2 سال قبل
با سلامچهارماه هست که خانه پدرم هستم و قصد جدا شدن دارم آیا همسرم می تواند به این علت به من مهریه ندهد ؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

خیر . مهریه دین می باشد و مرد در هر حال مکلف به پرداخت می باشد .