بنکدار پرسید 5 ماه قبل
ایادفاتراسنادرسمیمیتوانندبدونموافقتمتولیعرصهاعیانراانتقالدهند
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 3 ماه قبل

با سلام

بله می تواند