روحی پرسید 2 سال قبل
زن چه مقدار از اموال همسر ارث می برد ؟
1 پاسخ
تیم تحریریه دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

یک هشتم از عین اموال منقول و یک هشتم از قیمت اموال غیر منقول ارث می برد .