یوسفی پرسید 2 سال قبل
باسلام – پرونده بنده دو خوانده داشته که هر دو تجدید نظرخواهی کرده اند خوانده اول در مهلت قانونی و خوانده دوم خارج از مهلت قانونی. نسبت به خوانده دوم قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده اما نسبت به خوانده اول رای نقض دادنامه بدوی صادر شده است آیا نسبت به خوانده دوم با توجه به آنکه قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده می توان درخواست صدور اجرائیه داد؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

طبق ماده 308 و 359 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که رای صادره غیر قابل تجزیه باشد می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود اما در غیر اینصورت این مکان وجود ندارد.