d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aیوسفی پرسید 1 سال قبل
باسلام – پرونده بنده دو خوانده داشته که هر دو تجدید نظرخواهی کرده اند خوانده اول در مهلت قانونی و خوانده دوم خارج از مهلت قانونی. نسبت به خوانده دوم قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده اما نسبت به خوانده اول رای نقض دادنامه بدوی صادر شده است آیا نسبت به خوانده دوم با توجه به آنکه قرار رد تجدید نظرخواهی صادر شده می توان درخواست صدور اجرائیه داد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

طبق ماده 308 و 359 قانون آئین دادرسی مدنی در صورتی که رای صادره غیر قابل تجزیه باشد می توان تقاضای صدور اجرائیه نمود اما در غیر اینصورت این مکان وجود ندارد.

فهرست