شادی پرسید 2 سال قبل
اگر قبل از نزدیکی مرد فوت کنه زن میتونه نصف مهریه رو بگیره؟؟؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

در صورت فوت زوج، مهریه نصف نمیشود.