بروجردی پرسید 1 سال قبل
آیا مرد می تواند همسر خود را از کار کردن منع نماید
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر کار مخالف شان خانوادگی باشد می تواند