d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aشاهنده پرسید 8 ماه قبل
سلام ما اهالی روستایی هستیم که حق بهره برداری داریم شخصی از طریق نامه ای که از شورا گرفته حق واگذاری را از منابع طبیعی گرفته و ایشان در آنجا اقدام به احداث دامداری کرده در حالی که تا چند صد متر از آن دامداری امکان فعالیت برای اهالی روستا وجود ندارد. آیا می توان اقدامی کرد؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 8 ماه قبل

بله شما باید دعوای ابطال حق واگذاری را از طریق دیوان عدالت اداری مطرح نمائید.

فهرست