d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aصفایی پرسید 1 سال قبل
با سلام

خانه خود را به مستاجری اجاره دادم و خانه نیاز به تعمیراتی دارد در حالی که مستاجر مانع تعمیرات می شود ، آیا می توانم علیه او شکایت کنم ؟

1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

می توانید دادخواست الزام به رفع ممانعت جهت تعمیر ملک را به دادگاه ارائه دهید .

فهرست