مغایرت ابعاد ساختمان با آنچه در سند ثبت شده و تصرف آن توسط ملک مجاوردسته بندی: پرسش های دعاوی ملکیمغایرت ابعاد ساختمان با آنچه در سند ثبت شده و تصرف آن توسط ملک مجاور
رضایی پرسید 2 سال قبل
سلامبنده در سال ۸۹ اقدام به تخریب منزل مسکونی خود کردم و زمانی که تخریب کردم متوجه شدم که ابعاد موجود با سند مغایرت دارد و زمین موجود نسبت به سند کمتر میباشد . با مراجعه به ثبت اسناد و‌ارجاع کارشناس در محل متوجه شدیم که پلاک مجاور تصرف کرده ، و چونکه درآن خانه کلنگی وجود داشت و نیاز به حکم تخریب قاضی داشت لذا به توصیه رئیس ثبت اسناد وقت تأمین دلیل توسط کارشناس رسمی دادگستری تهیه و یک نسخه برابر اصل شده در پرونده پلاکی که تصرف کرده بود گذاشته شد.سال گذشته ملک مذکور اقدام به ساخت و ساز کرد که بنده طرح دعوی با موضوع خلع ید و قلع وقمع کرده و کارشناس ثبت و نقشه بردار تصرف را تایید و گزارش خود را به دادگاه ارائه نمودند که مورد اعتراض خوانده قرار گرفت و تیم کارشناساندیگری از دادگاه انتخاب گردید که متاسفانه کارشناس ثبت در گزارش خود تصرف را تایید نکرد
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

سلام اسناد و مدارک شما باید بررسی شود