مجتبی شاهی پرسیده شده در 2 ماه پیش
جناب وکیل : وراث 2 دانگ از مغازه ای از مادرمان در بازار هستیم که صاحبان 4 دانگ دیگر که آنها هم برادرانمان هستند به استناد اینکه در سال 69 از مادرمان مغازه را اجاره کرده اند ، خود را صاحب حق و کسب و پیشه معرفی کرده و از دادگاه حکم مبنی بر صاحب حق بر اساس قانون سال 56 داشتند گرفتند . اخیرا ما گواهی از دارایی بدستمان رسیده مبنی بر اینکه برادرانمان برای کم دادن مالیات ما را به عنوان شریک معرفی کرده اند ، آیا ما میتوانیم با استناد به این مدرک اعاده دادرسی بدهیم و با توجه به استناد اینکه مادرمان سهم مغازه اش را با یک واحد آپارتمان متعلق به برادرانمان در مغازه معامله کرده ، میتوان به دادگاه ثابت کرد که وراث صاحبان سرقفلی 2 دانگ هستند
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 ماه پیش

سلام خیر

فهرست