یاسانی پرسیده شده در 2 هفته پیش
سلام. همسرم قبل از فوت خود ملکی که فاقد سند بوده را طی مبایعه نامه به بنده واگذار می نماید و در قرارداد قید می کند بنده در صورت فروش و دریافت وام نیاز به تائید شهود دارم و شهود را فرزندان من قرار داده. سوالم این است که آیا می توانم بدون تائید مشهود نسبت به فروش ملک اقدام نمایم؟
1 سوال
مدیریت عضو سایت پاسخ داده شده در 2 هفته پیش

باسلام. شرط مندرج در مبایعه نامه در زمره شروط باطل است اما باعث بطلان عقد نمی شود لذا شما می توانید بدون تائید شهود نیز نسبت به انتقال ملک اقدام نمائید.

فهرست