ملکی پرسید 2 سال قبل
سلام دوست بنده ملک 2000 متری خودشو به جای بنده در رهن بانک گذاشته. در قرارداد رهنی شرط شد که راهن در این مدت هیچگونه حق تصرفی در آن نداشته باشد اما اکنون که پنج ماه گذشته او مال را معامله کرده ایا با آنکه او مجاز نبوده آن معامله درسته؟
1 پاسخ
دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 2 سال قبل

بستگی به نظر بانک دارد اگر مشارالیه آن را رد نماید باطل است و اگر اجازه دهد معامله صورت گرفته صحیح است.