d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aکریم پرسید 1 سال قبل
سلام. ببخشید به سوال داشتم. آیا سابقه آنژیوگرافی داشتن و بیماری قلبی می تونه دلیلی باشه که شخصی به زندان فرستاده نشه؟ آیا معافیت توسط پزشکی قانونی بابت مشکل قلبی متهم بدهد و تأئید کند آیا مانع حبس خواهد بود؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

تشخیص توان تحمل یا عدم توان تحمل حبس پس از اعلام نظر پزشکی قانونی با دادگاه مرجع صادر کننده رأی می باشد.

فهرست