d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aنادری پرسید 1 سال قبل
سلام من مبلغ صد و پنجاه میلیون تومان را به کسی دادم که با آن برای من 10 خط تلفن همراه خریداری کند اما آن شخص به من گفت پول را به حساب شخص دیگری واریز کنم من هم این کار را کردم الان شخصی که قرار بوده این کار را انجام دهد فوت کرده آیا می توانم علیه کسی که مبلغ را به حسابش واریز کردم طرح دعوا کنم و پولم را مطالبه کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

بله در صورتی که بتوانید اثبات نمائید این مبلغ بابت انجام کاری به حساب ایشان واریز شده می توانید به جهت استیفای ناروا آن را مطالبه نمائید و این کار را میتوانید با شهادت دو نفر شاهد انجام دهید.

فهرست