d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aسروش پرسید 1 سال قبل
یک چک دارم که موجودی نداره و حسابشون مسدود شده من از چه طریقی می توانم اقدام کنم؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

باسلام. شما می توانید از طریق دادگاه حقوقی و یا اجرای ثبت و یا از طریق شکایت کیفری اقدام نمائید. مراحل اجرای ثبت و صدور اجرائیه از طریق دادگاه حقوقی یکسان می باشد و تنها تفاوت آن این است که در مراجع حقوقی در صورت عدم داشتن دارایی جلب صادر کننده چک صادر می گردد.

فهرست