d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aرافائل پرسید 1 سال قبل
باسلام بنده چکی دارم که برگشت خورده به نظر شما از طریق اجرای ثبت اقدام کنم یا از طریق دادگاه؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اقدام از طریق اجرای ثبت یا تقاضای اجرائیه از طریق دادگاه هر دو به یک شکل می باشد و طبق قانون جدید هزینه دادرسی زیادی ندارد و می توانید به سرعت اموال ایشان را توقیف کنید اما تفوت اجرای ثبت و اجرائیه از طریق دادگاه در این است که چنانچه صادر کننده مال نداشته باشد از طریق دادگاه می توانید درخواست صدور حکم جلب ایشان را نمائید اما در اجرای ثبت برگ جلب صادر نمی گردد.

فهرست