d66fc1785d0a3f0c09063f5b9526e19aاحسان فر پرسید 1 سال قبل
سلام بنده چکی به مبلغ 500 میلیون تومان از شرکت گرفتم که 320 میلیون آن از سوی مدیر عامل تسویه شد و مابقی را نمی پردازد آیا 180 میلیون باقی مانده را می توان از شرکت گرفت یا باقی مانده را هم الزاما باید از مدیر عامل مطالبه کنم ؟
1 پاسخ
8a9bf6f7a7b25e2b68ebd7ccc7d7cb43دادپویان حامی کارمند پاسخ داد 1 سال قبل

اگر مسئولیت تضامنی داشته باشند شما می توانید تمام یا قسمتی از مبلغ چک را بدون رعایت تقدم یا تاخر از هر یک بنا به انتخاب خویش مطالبه و وصول نمایید الزامی نیست که ابتدائا به مدیر و سپس به شرکت مراجعه نمایید. چنانچه مدیر عامل کل مبلغ را بپردازد دیگر حق مراجعه به شرکت را ندارید.

فهرست